Algemene voorwaarden Outlet-Etten-leur.nl

Artikel 1. Definities:

In deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Outlet-Etten-leur.nl

Outlet-Etten-leur.nl  Bisschopsmolenstraat 140a, 4876 AR Etten-Leur

De website:

De website Outlet-Etten-leur.nl en alle onderliggende pagina´s met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige "Links" naar andere websites.

Product:

 

 1. Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Outlet-Etten-leur.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 2. Als van een opdracht een artikel of artikelen zijn vervallen dan behouden wij ons het recht de opdracht te annuleren.
 3. Bij eventueel verkeerd vermelde prijzen op onze site behouden wij het recht de opdracht te annuleren.

 

Klant:

Iedere natuurlijke persoon die met Outlet-Etten-leur.nl zaken doet, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2, Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Outlet-Etten-leur.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3, Aanbiedingen, offertes en bestellingen:

 

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle wastafels, closets, baden, douches, badmeubelen, stoomcabines etc. geleverd zonder toebehoren zoals afvoeren, closetzittingen, kranen, sifons, verbindingsstukken etc. hoe ook genoemd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.
 2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van de te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Outlet-Etten-leur.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of bestellingen zijn inclusief BTW. exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 4, Overeenkomst:

 

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond en Outlet-Etten-leur.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft verzonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door Outlet-Etten-leur.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail of fax heeft geaccepteerd en Outlet-Etten-leur.nl de klant per e- mail of fax een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Bij bestellingen die de somma van € 3500,-- te boven gaan en/of offertes voor een bedrag groter dan € 3500,--, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Outlet-Etten-leur.nl een orderbevestiging heeft verzonden. In dat geval zal aan de klant een orderbevestiging worden gezonden. Eerst na ontvangst door Outlet-Etten-leur.nl van een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging komt de overeenkomst tot stand.
 4. Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of orderbevestigingen betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden en evenmin als zodanig worden aangeboden.

 

Artikel 5, Bestelling / Levering / Verzendkosten

 

Opgegeven verzendkosten zijn alleen geldig voor NEDERLAND !!

 

 

 1. Outlet-Etten-leur.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter, de in de offerte of op de site genoemde/aangeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Outlet-Etten-leur.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van de termijn dan ook.
 2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. Een uitzondering hierop is als specifiek vooraf een andere levertijd is overeengekomen .

  Tenzij sprake is van rechtstreekse levering af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het product en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij Outlet-Etten-leur.nl de wijze van verzending bepaalt. Outlet-Etten-leur.nl brengt afhankelijk van het (de) product(en) die u bestelt verzendkosten in rekening. De verzendkosten zijn tussen de € 0,-- en € 50,--. Ongeacht de grootte van uw bestelling, de verzendkosten zullen nooit deze € 50,-- overschrijden. Bij het zelf ophalen van de artikelen worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Aflevering geschiedt uitsluitend aan de eerste voordeur op de begane grond. In appartementsgebouwen of gebouwen met meerdere verdiepingen tot aan het portiek. De klant dient zelf te zorgen voor verticaaltransport. Outlet-Etten-leur.nl draagt hiervoor geen enkele verantwoording.

 3. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk om te komen tot aflevering zal het aangekochte product c.q. producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden herleveringskosten berekend van minimaal 50 euro.
 4. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet door Outlet-Etten-leur.nl worden teruggenomen. Deze speciaal bestelde producten kunnen 24 uur na bevestiging ook niet meer worden geannuleerd.

 

Artikel 6, Zichttermijn / herroepingrecht

 

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 10 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Outlet-Etten-leur.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 10 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Outlet-Etten-leur.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Outlet-Etten-leur.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag Excl. de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Het herroepingrecht geldt niet voor:
  Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van 10 werkdagen goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, dit geldt ook voor goederen die als showroommodel in onze winkel hebben gestaan.

 

Artikel 7, Garantie:

 

 1. Na levering dient de klant alle goederen te controleren op beschadigingen, deze dienen binnen 24 uur per e-mail of fax bij Outlet-Etten-leur.nl zijn gemeld. Na 24 uur vervalt het recht op reclamaties, dat wil dus niet zeggen op het recht op garantie. Door Outlet-Etten-leur.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.
 2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere of langere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere of langere termijn als de tussen de klant en Outlet-Etten-leur.nl overeengekomen garantietermijn.
 3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier va Outlet-Etten-leur.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
 4. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Outlet-Etten-leur.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of producten en/of dit product en/of producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet bestemd zijn.

 

Artikel 8, Reclames:

 

 1. De klant dient bij levering van het product en/of producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

 

Artikel 9, Aansprakelijkheid:

 

 1. Indien het door Outlet-Etten-leur.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot één maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is Outlet-Etten-leur.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is Outlet-Etten-leur.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of geleverde producten.

 

Artikel 10, Overmacht:

 

 1. Outlet-Etten-leur.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Outlet-Etten-leur.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waardoor begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Outlet-Etten-leur.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Outlet-Etten-leur.nl inbegrepen.
 2. Outlet-Etten-leur.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien de overmacht ontstaat nadat Outlet-Etten-leur.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechterd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 11, Betaling:

 

 1. Betaling vooraf: Handmatige overschrijving De klant ontvangt via e-mail een bevestiging van de bestelling. De klant maakt het bedrag over via acceptgiro, internetbankieren, of welke wijze dan ook. Zodra Outlet-Etten-leur.nl de betaling heeft ontvangen wordt de bestelling in behandeling genomen.
 2. Vooraf betalen met iDeal. De producten worden z.s.m. verzonden of op de afgesproken datum geleverd. Onze aanbiedingsprijzen voor sanitair, verwarming en vloerverwarming zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

Wetgeving:

Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van de opdrachtnemer.